Tehnilised tingimused

Trükimeedia

Nõudmised valmisreklaami failidele

 1. F/x-1a:2003 separeetimata kujul (composite).
 2. Igas saadetud failis peab sisalduma ainult  üks lehekülg.
 3. PDF-failides ei tohi olla mis tahes trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrükimärke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks). Dokument peab olema täpselt reklaamimõõdus, st lehekülg reklaami all peab olema sama suur kui reklaamimõõt.
 4. Reklaamid, millele on nõutud lõikevaru e bleed, peavad sisaldama kõigil külgedel lõikevaru 5 mm. Näiteks reklaam, millel on nõutud mõõt 220×290 mm + bleed peab olema täpselt 230×300 mm ja ei tohi sisaldada lõikemärke ning trükitehnilisi markeeringuid.
 5. Failides sisalduvate piltide resolutsioon (tihedus) peab olema ajalehepaberil 170 dpi, kriitpaberil 220 dpi.
 6. Kõik valmiskujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK-kujul (mitte RGB, Lab või Pantone). Samuti peavad kõik kasutatud spot-värvid olema konverteeritud CMYK-formaati.
 7. Kujundamisel tuleb vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist. Värvilistes tekstides ja objektides kasutatavate protsessvärvide protsentuaalne summa ei tohi ületada ajalehepaberil 240% ja kriitpaberil 300%. Pildimaterjali värvilahutuse tegemiseks kasutada vastava paberi värviprofiili (ICC profile), mis on saadaval Kroonpressi koduleheküljel (www.kroonpress.eu/profiilid) elektroonilisel kujul.
 8. Ajalehepaberile – ISOnewspaper26v4
 9. Kriitpaberile – ISO coated v2 300
 10. Ajalehetrüki ISO standard lubab teatud piires möödatrükki. Kui on täidetud ajalehetrükiks vajalikud tehnilised tingimused, siis ei ole möödatrükk nähtav. See muutubki silmatorkavaks siis, kui on eksitud tehniliste tingimuste nõuetes.
 11. Vältida tuleb 8 punkti või väiksemat teksti suurust ja tähejoone paksust mitte vähem kui  0,3 mm,  valgete kirjade kasutamist (knockout) värvilistes objektides. Kursiivis või seriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.
 12. Saadetud faili nimi peab sisaldama viidet reklaamisisule ja/või kampaaniale, väljaannet kus ta ilmub ja kindlasti esimest ilmumiskuupäeva. Näiteks: Silberauto_Colt_PPM_1903.pdf, Pharma_jamsijuur_SAK_0206.pdf
Täiendavat infot saab trükikoja veebilehelt: www.kroonpress.eu/ajaleht

Reklaammaterjal

 1. Elektrooniliseks reklaammaterjaliks loetakse järgmistes programmides esitatud reklaammaterjale (NB! Logod, vapid, sümbolid ja muud graafilised kujunduselemendid peavad olema vektorgraafikas): CorelDraw kuni versioonini X3 (*.cdr) Adobe Illustrator kuni versioonini CC (*.ai), (*.eps), (*.pdf)
 2. Tekstimaterjalid peavad olema esitatud tekstina ja võivad olla enimkasutatud tekstitöötlusprogrammide formaatides (Word, Excel, Wordpad, Notepad ja/või lihtsalt kopeeritav tekst e-kirjaga). Tekstmaterjalid ei tohi olla saadetud faksiga või e-kirja manuses pildina. Reklaamides kasutatavad pildid peavad olema vastavalt trükitavale suurusele piisava resolutsiooniga ja saadetud eraldi failidena CMYK- või RGB-värviruumis. Pildid ei tohi olla saadetud Wordi, Exceli, PowerPointi või mõne muu tekstitöötlusprogrammi failidega, sobivad formaadid on TIFF ja JPEG.

Failide üleslaadimine

 1. Faili nimi peab sisaldama viidet reklaami sisule, tootele kus ta ilmub ja ilmumiskuupäeva
 2. Failid tuleb laadida serverisse:
  • Server: ftp.postimees.ee
  • Kasutaja: pmreklaam
  • Parool: PM.r3klaam
 3. Otselink serverisse:  http://ftp.postimees.ee/

Online

Üldised tingimused

 1. Postimees aktsepteerib ainult HTTPSi kujul bännereid, tracking-piksleid ja serveerimis-scripte
 2. AdManager suudab algoritmiliselt eelistada iga kampaania jaoks paremini toimivaid keskkondi, asetusi, mõõtusid ja kujundusi.
 3. Postimees kasutab reklaamide serveerimiseks maailma tunnustatuimat reklaamiserverit Google AdManager 360.
 4. Postimees kasutab ja aktsepteerib neljas vormingus reklaame:
  • Pildifail (.jpg, .png, .gif)
  • Videofail (.mp4)
  • HTML: Kõik HTMLi bänneri osad ja kasutatavad library’d peavad töötama läbi HTTPSi ühenduse (https://support.google.com/dfp_premium/answer/4515432)
  • Serveerimis-script: Serveerimis-script’id peavad kõik töötama HTTPSi kujul
 5. NB! Flash-formaadis reklaamid on ebasoovitavad, kuna veebilehitsejatest (Chrome ja Firefox) tulenevalt ei näe pooled kasutajad Flash-reklaame korrektselt!
 6. Reklaamid ei tohi matkida uudist ja Postimehe väljanägemist.
 7. Reklaamide saatmisel on vaja kõik failid lisada .zip- konteinerisse ning edastada see kokku pakitult.
 8. Lisaks failidele tuleb kaasa saata ka URL-aadressid, millele reklaamid viitama peavad. Postimees ei kasuta URL-aadresse, millel reklaamiserver tuvastab viiruslikke või kasutajatele potentsiaalselt kahjulikke tunnuseid. Samuti ei tohi URL-aadressid sisaldada täpitähti.
 9. Unikaalsus, kellaaja, nädalapäeva, rubriigi piirangu või sihtimise puhul tekkivad mahupuudujäägid kompenseerib Postimees puudujäänud osa ulatuses esimesel võimalusel.
 10. Lisaks Postimehe kehtestatud nõuetele peavad kõik reklaamid vastama Eesti Vabariigi seadustele (sh reklaamiseadusele).

Mobiil

 1. Mobiilis saab serveerida järgnevaid formaate: JPG, PNG, GIF, HTML, script, video (mp4)
 2. HTMLi või script’i serveerides palume teha bänner responsiveSelleks tuleb width ja  height parameetrid seadistada 100%-le.

Pildifail bänner

 1. Pildifail peab olema .jpg-, .png- või .gif-vormingus.
 2. Pildifaili maksimaalne lubatud maht on 100 kb.

Bännerite saatmine

 1. Reklaamide saatmisel on vaja kõik failid lisada .zip konteinerisse ning edastada see kokku pakitult. Õpetuse leiab siit – https://www.youtube.com/watch?v=hvIlEkxJPrU
 2. Lisaks failidele tuleb kaasa saata ka URL ehk maandumislehe aadressid, millele reklaamid viitama peavad.
 3. Postimees ei kasuta URL-aadresse, millel reklaamiserver tuvastab viiruslikke või kasutajatele potentsiaalselt kahjulikke tunnuseid. Samuti ei tohi URL- aadressid sisaldada täpitähti.
 4. Vastavad failid ja URLid palume saata otse oma veebimüügi haldurile.

Heli

 1. Helifail peab olema .mp3-vormingus.
 2. Maksimaalne lubatud maht on 2 MB.

Video

 1. Videofail peab olema .mp4/h264 või .flv vormingus Soovitatav resolutsioon 720p/2500kbps – 4000kbps.
 2. Videofaili maksimaalne lubatud kaal on 4 MB.
 3. Videoreklaamide esitamine reklaampindadel käib läbi HTML-konteineri, millel on nupud (play/paus ja mute) ning vaikimisi sätted on:
  • Heli välja lülitatud.
  • Automaatne alustus sisse lülitatud.
  • Automaatne kordus sisse lülitatud.
 4. Videoreklaamide pre-, mid- või post-roll’ina esitamisel tekib kasutajal võimalus reklaami vaatamine vahele jätta pärast 12 sekundit.
 5. Videofaili metadata peab asuma faili alguses.

HTML

 1. HTML-reklaam peab olema korrektses .html vormingus ning võib kasutada kõiki HTMLi, CSSi ja JavaScripti funktsioone.
 2. HTML-reklaami maksimaalne lubatud maht on 150 kb. HTMLi mahtu mõõdame network traffic’u järgi.
 3. Reklaam ei tohi kaasata pilte, JSi, CSSi ega muid faile väljaspoolt Postimehele saadetud .zip-konteinerit (v.a Google’i ja Adobe’i CDNid).
 4. Reklaamis kasutatud pildi elemendid peaksid olema sprite’itud ühest failist.
 5. Reklaami kood peab kompileeruma ilma konsoolivigadeta.
 6. HTML-reklaam peab sisaldama clickTAGi. Selle paigaldamiseks on kaks sammu:
  • Kopeeri järgnev kood <head></head> TAGide vahele.
   <script>
   function getQueryStringValue (key) {
   return decodeURIComponent(window.location.search.replace(new RegExp("^(?:.*[&\\?]" + 
   encodeURIComponent(key).replace(/[\.\+\*]/g, "\\$&") + "(?:\\=([^&]*))?)?.*$", "i"), "$1"));
   }
   window.clickTAG = getQueryStringValue("clickTAG");
   </script>
  • Lisa klickTAG <body> TAGile, et see näeks välja:
   <body onclick="window.open(window.clickTAG); return false;">
 7. Mitme eri clickTAGi korral kasutada:
  window.clickTAG = getQueryStringValue("clickTAG");
  window.clickTAG1 = getQueryStringValue("clickTAG1");
  window.clickTAG2 = getQueryStringValue("clickTAG2");
 8. HTML-reklaami korrektseks kuvamiseks lisa CSSi reeglid:
  <style>
   html, body
   { padding: 0; margin: 0; }
  img { border: none; }
   </style>
 9. Tracking-pikslid võib lisada HTML-reklaamide sisse. Sealjuures tuleb meeles pidada, et tracking-pikslid käivitatakse hiljem (pärast reklaami kuvamist), millest tingituna võib näitamiste statistika erineda.
 10. HTML-reklaam võiks soovituslikult olla responsive. Selleks tuleks width ja height parameetrid seadistada 100%-le.
 11. Tööriistade (Edge, Swiffy, GWD) poolt loodud HTML-reklaamid peavad samuti alluma eelnevalt välja toodud nõuetele.

Sisuturundus

Sisuturunduse teksti võib klient kirjutada ise, kuid soovitame kasutada meie  pakutavat teenust, kus meie copy-writer teeb teksti. Sisuturunduse looks on vaja:
 1. Algset teksti sisendit
 2. Pildimaterjale
 3. Vajadusel maandumislehe lingid, millele saab tekstis viidata

Serveerimis-scprit ja kolmandad osapooled

 1. Serveerimis-script’iga esitatud reklaamid peavad alluma kõigile eelpool väljatoodud reeglitele.
 2. AS Postimees Grupp ei vastuta kolmandate osapoolte tehtud sisuliste või tehniliste vigade eest.
 3. AS Postimees Grupp garanteerib näitamiste mahu täitmise Google AdManager 360 järgi. Näitamiste statistika erisused kolmandate osapoolte mõõdikuid kasutades on tehnilistel põhjustel tavapärased.

Raadio

 1. Audioklippide formaadid:
  • .mp3 320 kbps CBR, 16 bit, 44,1 kHz
  • .wav 1411 kbps, 16 bit, 44,1 kHz (CD-formaat)
 2. Klipi maksimaalne digitaalne helinivoo lubatud vahemik on -1 dB kuni -6 dB.
 3. Heli peab olema kompresseeritud 10 dB sisse.
 4. Tekst peab olema arusaadav ja selge ning vähemalt 6 dB helitaustast valjem.
 5. Valmis reklaamklipid saata e-posti aadressile raadioreklaamitoimetaja@postimeesgrupp.ee

Televisioon

Üldised tingimused

 1. 25 kaadrit sekundis, ülerealaotus, HD formaadis 1920 x 1080 50i.
 2. Kompressiooni kohta erinõudeid ei ole (kvaliteet peab olema piisav kliendile ja vaatajale).
 3. Kiirendamaks üleslaadimist serverisse tuleks eelistada efektiivsemaid standardeid nagu mpeg2, mpeg4, divx, xvid.

Klippide üleslaadimine

 1. Klipi nimi ja pikkus peavad olema selgelt välja toodud ning klipi nimi peab ühtima tellimusel oleva nimega!
 2. Failid tuleb laadida serverisse:
  • Server: ftp.kanal2.ee
  • Kasutaja: k2_anonymous
  • Parool: 4nonk2
  • Kaust: Reklaamid Kanal 2-le
 3. Otselink serverisse:  ftp://k2_anonymous:4nonk2@ftp.kanal2.ee/REKLAAMID%20Kanal2le/
 4. Klipid kustutatakse pärast nende allalaadimist.

Detailsed tehnilised tingimused

 1. HD
  • Video
   • Format : MPEG Video
   • Commercial name : XDCAM HD422
   • Format version : Version 2
   • Format profile : 4:2:2@Highv
   • Format settings, BVOP : Yes
   • Format settings, Matrix : Custom
   • Format settings, GOP : M=3, N=12
   • Format_Settings_Wrapping : Frame
   • Bit rate : 50.0 Mbps
   • Width : 1 920 pixels
   • Height : 1 080 pixels
   • Display aspect ratio : 16:9
   • Frame rate : 25.000 fps
   • Standard : Component
   • Color space : YUV
   • Chroma subsampling : 4:2:2
   • Bit depth : 8 bits
   • Scan type : Interlaced
   • Scan order : Top Field First
  • Audio #1 FullMixL
   • Format : PCM
   • Format settings, Endianness : Little
   • Format_Settings_Wrapping : Frame (AES)
   • Bit rate mode : Constant
   • Bit rate : 1 152 Kbps
   • Channel(s) : 1 channel
   • Sampling rate : 48.0 KHz
   • Bit depth : 24 bits
  • Audio #2 FullMixR
   • Format : PCM
   • Format settings, Endianness : Little
   • Format_Settings_Wrapping : Frame (AES)
   • Bit rate mode : Constant
   • Bit rate : 1 152 Kbps
   • Channel(s) : 1 channel
   • Sampling rate : 48.0 KHz
   • Bit depth : 24 bits
 2. SD
  • Video
   • Format : MPEG Video
   • Format version : Version 2
   • Format profile : 4:2:2@High
   • Format settings, GOP : M=3, N=12
   • Bit rate mode : constant
   • Bit rate : 15.0 Mbps
   • Width : 720 pixels
   • Height : 576 pixels
   • Display aspect ratio : 16:9
   • Frame rate : 25.000 fps
   • Standard : PAL
   • Color space : YUV
   • Chroma subsampling : 4:2:2
   • Bit depth : 8 bits
   • Scan type : Interlaced
   • Scan order : Bottom Field First
  • Audio, FullMixStereo
   • ID : 192 (0xC0)
   • Format : MPEG Audio
   • Format version : Version 1
   • Format profile : Layer 2
   • Bit rate mode : Constant
   • Bit rate : 192 Kbps
   • Channel(s) : 2 channels
   • Sampling rate : 48.0 KHz
   • Compression mode : Lossy

Vaata lisaks ka reklaami tellimise tingimusi

Postimehe trükireklaam

Telefon: (+372) 666 2445
reklaam@postimees.ee
Surmakuulutused
(372) 7390 397
kuulutus@postimees.ee

Maakonnalehed

Telefon: (+372) 515 7326
reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

Veebireklaam

Telefon: (+372) 666 2230
veebireklaam@postimeesgrupp.ee

Telereklaam

Telefon: (+372) 56 488 622
reklaam@kanal2.ee

Raadioreklaam

Telefon: (+372) 630 7008
raadioreklaam@postimeesgrupp.ee

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri