Reklaamide tellimise ja tühistamise tingimused

Postimees paberleht

 1. Reklaamipinna tellimiseks esitab klient kirjaliku garantiikirja, millel on märgitud reklaami suurus (laius × kõrgus), värvilisus, reklaami asukoht, väljaanne, kus reklaam ilmub, ja reklaami ilmumise kuupäevad. Juhul, kui klient ei täpsusta reklaami asukohta, käsitletakse seda kui vaba paigutusega reklaami. Garantiikirjal peavad olema märgitud kliendi postiaadress, äriregistri number, kontaktisiku nimi ja telefon. Juhul, kui reklaami kujundus muutub, peab garantiikirjal olema vastav viide.
 2. Kui tellija soovitud aegadel ja suuruses ei ole võimalik reklaami avaldada, saab tellija hiljemalt 1 tööpäeva jooksul alates garantiikirja kättesaamisest AS Postimees Grupi reklaamiosakonnalt pakkumise muude võimalike avaldamisaegade ja/või suuruste kohta.
 3. Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle eelnevad maksekohustused on täidetud.
 4. AS Postimees Grupi väljaannetes ei avaldata reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, milles nõutakse raha ettesaatmist, milles esitatakse nimelisi võlanõudeid, mis kahjustavad meie väljaannete mainet või mis võivad tekitada AS Postimees Grupile kahju, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente.
 5. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 6. Tasutud sisuartiklid Postimehe väljaannetes ja Postimehe vahel ilmuvates trükistes ei tohi olla konkurente halvustavad, eksitavad ega vastuolus heade tavadega, ajakirjanduse eetikaga ja EV õigusaktidega. Postimehe väljaannetel on õigus loobuda kokkulepetest, mis ei ole kooskõlas eelpool väljatoodud tingimuste ja põhimõtetega. Tasutud sisuartiklid ja trükised peavad olema tähistatud nii, et lugeja saab selgelt aru, et tegemist on tasulise sisuga.
 7. Sisuartiklite ja trükiste näidisfailid peavad olema esitatud tutvumiseks väljaandele 10 tööpäeva enne ilmumist aadressil reklaam@postimees.ee.
 8. AS Postimees Grupil on õigus keelduda reklaami avaldamast ka muudel põhjustel, kui AS Postimees Grupp peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest.
 9. Reklaami ilmumiseks vajalikud materjalid tuleb esitada AS Postimees Grupi reklaamiosakonnale: põhilehtede puhul hiljemalt kl 10 1 tööpäev enne avaldamist, erilehtede puhul on tähtajad erinevad ja sõltuvad erilehe ilmumise päevast ning erilehe formaadist ja mahust.
 10. Pretensioone reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse arvesse ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult 5 päeva jooksul alates reklaami ilmumisest. Pretensioonid arvete kohta tuleb esitada kirjalikult 5 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.
 11. Reklaami eest saab tasuda sularahas, kaardimaksena või arvega. Eraisikutel ja FIEdel tasumine ainult sularahas või kaardimaksena. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Arve õigeaegselt tasumata jätmise korral on AS Postimees Grupil õigus nõuda viivist 0,1% summast päevas. Reklaamipinna ja kuulutuste eest tasudes tuleb lähtuda ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast.
 12. Reklaamipinna tellimusi saab tühistada ainult kirjalikult 10 tööpäeva enne avaldamist.

Maakondlikud paberlehed

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest ASle Postimees Grupp taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, on ASl Postimees Grupp õigus tellijalt saada tasu 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub reklaamifailid saatma 2 tööpäeva enne ilmumist ning erilahenduste / eriprojektide puhul tähtajad lepitakse kokku reklaamikonsultandiga.
 5. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 6. Tellija on kohustatud kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele, ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama ASle Postimees Grupp.
 7. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad ASi Postimees Grupp väljaannete kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav.
 8. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad ASi Postimees Grupp ärihuve.
 9. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks.

Kuulutused

 1. Enne kella 12 sisestatud kuulutused avaldatakse järgmises ilmuvas ajalehes
 2. Pärast kella 12 sisestatud kuulutused saavad ilmuda ülejärgmises ajalehes
 3. Kaastundeavaldus ja tänukuulutus ilmub esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel
 4. Surmateade ilmub eelisjärjekorra alusel võimaluse korral järgmise päeva ajalehes
 5. Mälestuskuulutus ilmub soovitud päeval tingimusel, et järgmise päeva ajalehte soovitud tellimus ei ole esitatud pärast kella 12
 6. Õnnitlus ilmub soovitud päeval tingimusel, et järgmise päeva ajalehte soovitud tellimus ei ole esitatud pärast kella 12.

Online

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest AS Postimees Grupile taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, kohustub tellija AS Postimees Grupile tasuma 80% tellitud reklaami hinnakirja järgsest hinnast.
 4. Reklaamkampaania klikkide arv ei ole aluseks reklaami tühistamisele, AS Postimees Grupp ei garanteeri reklaamile ühtegi klikki. Reklaami tellija kohustub saatma reklaamfailid 3 tööpäeva ning erilahenduste puhul 5 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist ja kontrollima, et tema avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama AS Postimees Grupile.
 5. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad AS Postimees Grupi veebilehtede kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav ja bänner ei tohiks imiteerida dialoogiaknaid, veateateid ning interaktiivsust simuleerivaid elemente – sh rippmenüüsid, otsingulahtreid jms juhul, kui bännerile tegelikult antud funktsionaalsusi lisatud pole. Reklaamis ei tohi kaadrite vaheldumine, võbelemine/värisemine või vilkumine toimuda kiiremini kui üks kord sekundis. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad AS Postimees Grupi ärihuve. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest ning kannab ise eeltoodud õigustega seotud kulud.
 6. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 7. Tellija tagab, et tellija poolt või tema kontrolli all oleva isiku poolt, Postimehe veebilehtedel paigaldatavate jälgimistehnoloogiate (küpsised, beacons, pixles jms) kasutamiseks ja edasiseks töötlemiseks on seaduslik alus ning säilimise tähtajad ei ületaks eesmärgiks vajalikku tähtaega, mis ei või ühelgi juhul olla rohkem kui kaks (2) aastat.
 8. Kui reklaamikampaania on pikem kui üks päev, ei kompenseerita päevaseid kuni 25% kõikumisi garanteeritud kontaktide hulgas, juhul kui tellitud kampaania kogumaht on täidetud.
 9. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,1% viivist päevas iga maksmisega viivituses oldud päeva eest.
 10. Tellimust esitades kinnitan, et olen AS Postimees Grupi reklaamimüügi tingimustega tutvunud ja nõustun nendega.

Raadio

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest Postimees Grupp ASile taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, kohustub tellija Postimees Grupp ASile tasuma 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub saatma reklaamfailid 3 tööpäeva ning erilahenduste puhul 5 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist ja kontrollima, et tema avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama Postimees Grupp ASile.
 5. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 6. Postimees Grupp AS jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele. Reklaam ei tohi olla eksitav. Postimees Grupp AS ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad Postimees Grupp ASi ärihuve. Postimees Grupp AS jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest ning kannab ise eeltoodud õigustega seotud kulud.
 7. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,1% viivist päevas iga maksmisega viivituses oldud päeva eest.
 8. Tellimust esitades kinnitan, et olen Postimees Grupp ASi reklaamimüügi tingimustega tutvunud ja nõustun nendega.

TV

60+

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest AS Postimees Grupile taasesitamist võimaldavas vormis 14 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 14 tööpäeva enne reklaami avaldamist, on AS Postimees Grupil õigus tellijalt saada tasu 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub reklaamifailid saatma vastavalt ilmumisgraafikus määratud kuupäeval ning erilahenduste / eriprojektide puhul lepitakse tähtajad kokku reklaamikonsultandiga.
 5. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 6. Tellija on kohustatud kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusele, ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama AS Postimees Grupile.
 7. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise heale tavale, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad AS Postimees Grupi väljaannete kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav.
 8. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad AS Postimees Grupi ärihuve.
 9. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks.
 10. Reklaami eest saab tasuda sularahas, kaardimaksena või arvega. Eraisikutel ja FIEdel tasumine ainult sularahas või kaardimaksena. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Arve õigeaegselt tasumata jätmise korral on AS Postimees Grupil õigus nõuda viivist 0,1% summast päevas. Reklaamipinna eest tasudes tuleb lähtuda ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast.
 11. Kommertstekstiks nimetatakse AS Postimees Grupi väljaannetes tasuliselt avaldatav informatsioon, mis on ümbritsetud 1 pt paksuse raamiga ning millel on vähemalt 7 pt kirjas tekst “Reklaamtekst, reklaamlugu, kommertstekst”. Kommertsteksti kujundades ei tohi kasutada AS Postimees Grupi väljaannetes tarvitusel olevaid või nendega sarnaseid trükikirju, veerulaiusi, veergude hulka ja pisielemente.

Postimehe trükireklaam

Telefon: (+372) 666 2445
reklaam@postimees.ee
Surmakuulutused
(372) 7390 397
kuulutus@postimees.ee

Maakonnalehed

Telefon: (+372) 515 7326
reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

Veebireklaam

Telefon: (+372) 666 2230
veebireklaam@postimeesgrupp.ee

Telereklaam

Telefon: (+372) 519 15412
reklaam@kanal2.ee

Raadioreklaam

Telefon: (+372) 630 7008
raadioreklaam@postimeesgrupp.ee

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri