Tartu Postimees

Tartu Postimees on Eesti suurim kohalik ajaleht, mis annab maakonnas elajatele ülevaate piirkonnas toimuvast. Peamiselt Tartu, Tartumaa ja Jõgevamaa uudiseid vahendav piirkondlik leht esmakordselt 1993. aastal. Väljaanne annab võimaluse reklaamikliendile jõuda reklaamiga kohalikke elanikke neile huvitavate uudiste keskel. Püsilugejaid on Tartu Postimehel 36 700.
Tartu Postimehe püsitelljad moodustavad 90% kogutiraažist, mis näitab, et väljaanne on kohaliku rahva jaoks usaldusväärne ja oodatud.
Tartu Postimees ilmub iga nädal esmaspäevast reedeni, tiraažiga 15 000. Väljaande peatoimetaja on Rannar Raba. 

Meediakaart

Haritud
Peaaegu pooltel lugejatel on kõrgharidus
Linnaelanik
Kolmveerand lugejatest elab linnas
Tööturul aktiivne
Kuus lugejat kümnest töötab
Heal järjel
Ligi 15 000 lugejal on sissetulek pereliikme kohta 800 euro ja rohkem.

Tartu Postimehe lugejate sotsiaalne staatus

Elukoht

Tööhõive

Sissetulek*

Haridus

Lugejate vanuseline jaotus (‘000)

*sissetulek pereliikme kohta

Andmed pärinevad Faktum ja Ariko lugejauuringust I poolaasta 2019.

Reklaamide hinnakiri

Ilmub: E, T, K, N, R
Formaat: A3, täisvärviline
Maht: 8–12 lk
Trükiarv: 15 000

Hindadele lisandub käibemaks

Veebipõhise iseteeninduskeskkonna kuulutus.ajaleht.ee kaudu saab avaldada reakuulutusi, surmateateid, kaastunde- ja tänuavaldusi ning õnnitlusi.

ESIKAAS – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×289
2800 €
1/4 lk
289×93
1100 €
1/8 lk
289×45
486 €
1/24
93×45
220 €
1/48 lk
45×45
100 €

LK 3 – Laius x kõrgus, mm

1/3 lk
289×142
1100 €
1/4 lk
191×142
289×93
830 €
1/6 lk
191×93
560 €
1/8 lk
142×93
289×45
360 €

Muu tekstilehekülg – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×386
289×400
1950 €
A4
191×239
1550 €
1/2 lk
289×191
142×386
1200 €
1/3 lk
289×142
93×386
900 €
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
650 €
1/6 lk
93×191
191×93
500 €
1/8 lk
93×142
289×45
142×93
320 €
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
190 €
1/24 lk
93×45
44×93
80 €

Vaba paigutus s.h. tagakaas – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×386
289×400
1650 €
A4
191×239
1240 €
1/2 lk
289×191
142×386
960 €
1/3 lk
289×142
93×386
720 €
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
530 €
1/6 lk
93×191
191×93
330 €
1/8 lk
93×142
289×45
142×93
240 €
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
140 €
1/24 lk
93×45
44×93
75€

1/48 lk
44×45
40 €

Vaba aeg* – Laius x kõrgus, mm

1/4 lk
142×191
191×142
289×93
530 €
1/6 lk
93×191
191×93
320 €
1/8 lk
93×142
289×45
142×93
230 €
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
140 €
1/24 lk
93×45
44×93
65€
1/48 lk
44×45
35 €

Töö ja koolitus* – Laius x kõrgus, mm

1/4 lk
142×191
191×142
289×93
500 €
1/6 lk
93×191
191×93
330 €
1/8 lk
93×142
289×45
142×93
230 €
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
130 €
1/24 lk
93×45
44×93
75€
1/48 lk
44×45
45 €

*Reklaam peab seonduma rubriigi sisuga

Kuulutuste hinnakiri

Kuulutuste hinnad koos käibemaksuga
Tähemärgiks loetakse ka sõnavahed

Veebipõhise iseteeninduskeskkonna kuulutus.ajaleht.ee kaudu saab avaldada reakuulutusi, surmateateid, kaastunde- ja tänuavaldusi ning õnnitlusi.

KuulutusedÜhe tähemärgi hind
Rubriigid: kinnisvara, sõidukid, teenus, töö, koolitus, metsamaterjal, loomad, müük, ost, tutvus, põllundus, muud, teade0,12 €
Lisaks LOGO6,4 €
Lisaks FOTO6,4 €
Rubriigid: leitud, kaotatud, ära anda, kasutatud asjad 0,06 €, Foto lisamine 3,2 €
Mustvalge raamigaTopelt
Värvilise raamigaKolmekordne

Saada teade

Tellimistingimused

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest ASle Postimees Grupp taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, on ASl Postimees Grupp õigus tellijalt saada tasu 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub reklaamifailid saatma 2 tööpäeva enne ilmumist ning erilahenduste / eriprojektide puhul tähtajad lepitakse kokku reklaamikonsultandiga.
 5. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 6. Tellija on kohustatud kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele, ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama ASle Postimees Grupp.
 7. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad ASi Postimees Grupp väljaannete kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav.
 8. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad ASi Postimees Grupp ärihuve.
 9. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks.

Kuulutused

 1. Enne kella 12 sisestatud kuulutused avaldatakse järgmises ilmuvas ajalehes
 2. Pärast kella 12 sisestatud kuulutused saavad ilmuda ülejärgmises ajalehes
 3. Kaastundeavaldus ja tänukuulutus ilmub esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel
 4. Surmateade ilmub eelisjärjekorra alusel võimaluse korral järgmise päeva ajalehes
 5. Mälestuskuulutus ilmub soovitud päeval tingimusel, et järgmise päeva ajalehte soovitud tellimus ei ole esitatud pärast kella 12
 6. Õnnitlus ilmub soovitud päeval tingimusel, et järgmise päeva ajalehte soovitud tellimus ei ole esitatud pärast kella 12.

Tehnilised tingimused

Nõudmised valmisreklaami failidele

 1. F/x-1a:2003 separeetimata kujul (composite).
 2. Igas saadetud failis peab sisalduma ainult  üks lehekülg.
 3. PDF-failides ei tohi olla mis tahes trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrükimärke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks). Dokument peab olema täpselt reklaamimõõdus, st lehekülg reklaami all peab olema sama suur kui reklaamimõõt.
 4. Reklaamid, millele on nõutud lõikevaru e bleed, peavad sisaldama kõigil külgedel lõikevaru 5 mm. Näiteks reklaam, millel on nõutud mõõt 220×290 mm + bleed peab olema täpselt 230×300 mm ja ei tohi sisaldada lõikemärke ning trükitehnilisi markeeringuid.
 5. Failides sisalduvate piltide resolutsioon (tihedus) peab olema ajalehepaberil 170 dpi, kriitpaberil 220 dpi.
 6. Kõik valmiskujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK-kujul (mitte RGB, Lab või Pantone). Samuti peavad kõik kasutatud spot-värvid olema konverteeritud CMYK-formaati.
 7. Kujundamisel tuleb vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist. Värvilistes tekstides ja objektides kasutatavate protsessvärvide protsentuaalne summa ei tohi ületada ajalehepaberil 240% ja kriitpaberil 300%. Pildimaterjali värvilahutuse tegemiseks kasutada vastava paberi värviprofiili (ICC profile), mis on saadaval Kroonpressi koduleheküljel (www.kroonpress.eu/profiilid) elektroonilisel kujul.
 8. Ajalehepaberile – ISOnewspaper26v4
 9. Kriitpaberile – ISO coated v2 300
 10. Ajalehetrüki ISO standard lubab teatud piires möödatrükki. Kui on täidetud ajalehetrükiks vajalikud tehnilised tingimused, siis ei ole möödatrükk nähtav. See muutubki silmatorkavaks siis, kui on eksitud tehniliste tingimuste nõuetes.
 11. Vältida tuleb 8 punkti või väiksemat teksti suurust ja tähejoone paksust mitte vähem kui  0,3 mm,  valgete kirjade kasutamist (knockout) värvilistes objektides. Kursiivis või seriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.
 12. Saadetud faili nimi peab sisaldama viidet reklaamisisule ja/või kampaaniale, väljaannet kus ta ilmub ja kindlasti esimest ilmumiskuupäeva. Näiteks: Silberauto_Colt_PPM_1903.pdf, Pharma_jamsijuur_SAK_0206.pdf
Täiendavat infot saab trükikoja veebilehelt: www.kroonpress.eu/ajaleht

Reklaammaterjal

 1. Elektrooniliseks reklaammaterjaliks loetakse järgmistes programmides esitatud reklaammaterjale (NB! Logod, vapid, sümbolid ja muud graafilised kujunduselemendid peavad olema vektorgraafikas): CorelDraw kuni versioonini X3 (*.cdr) Adobe Illustrator kuni versioonini CC (*.ai), (*.eps), (*.pdf)
 2. Tekstimaterjalid peavad olema esitatud tekstina ja võivad olla enimkasutatud tekstitöötlusprogrammide formaatides (Word, Excel, Wordpad, Notepad ja/või lihtsalt kopeeritav tekst e-kirjaga). Tekstmaterjalid ei tohi olla saadetud faksiga või e-kirja manuses pildina. Reklaamides kasutatavad pildid peavad olema vastavalt trükitavale suurusele piisava resolutsiooniga ja saadetud eraldi failidena CMYK- või RGB-värviruumis. Pildid ei tohi olla saadetud Wordi, Exceli, PowerPointi või mõne muu tekstitöötlusprogrammi failidega, sobivad formaadid on TIFF ja JPEG.

Failide üleslaadimine

 1. Faili nimi peab sisaldama viidet reklaami sisule, tootele kus ta ilmub ja ilmumiskuupäeva
 2. Failid tuleb laadida serverisse:
  • Server: ftp.postimees.ee
  • Kasutaja: pmreklaam
  • Parool: PM.r3klaam
 3. Otselink serverisse:  http://ftp.postimees.ee/

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri