Ajakiri 60+

60+ ajakiri on suunatud 50-aastastele ja vanematele mees- ja naislugejatele. Elanikkond vananeb kogu Euroopas, mitte ainult Eestis. Eestis elab 50-aastaseid ja vanemaid inimesi 509 797. Tänane keskmine eluiga on Eestis 74 aastat, prognoositav eluiga Euroopa Liidus aastaks 2050 on 100 aastat. Tänane 25-aastane Eesti mees elab prognoositavalt 96. eluaastani ja sama vana naine 98. eluaastani. Seega on meie väljaandel suur tegevuspõld ja arengupotentsiaal.
Meie ajakirjast leiab lugeja nõuandeid nii tarbijateemadel kui ka vastuseid notariaalsetele ja juriidilistele küsimustele. Lisaks on igas ajakirjas koht suhetel ja haigustel. Meie ajakirjale on nõu andnud psühhoterapeudid, kes on analüüsinud üksindushirmu tagamaid, leinast ülesaamise viise, keeruliseks läinud suhete klaarimisvõimalusi ja sedagi, miks kipuvad eakate suhted oma täiskasvanud lastega untsu minema. Räägime haigustest, mille tekkelugu, sümptomeid, uuringuid ja ravikulgu kirjeldame. Eraldi oleme käsitlenud meeste haigusi. Mehi paeluvaid teemasid leiab ajakirjas teisigi. Lisaks öeldule on liikumise, köögi- ja vaba aja rubriigid.
Iga meie ajakirja number saab ligemale 400 kirja, neist üle poole jõuavad meile e-kirjadena. Saame  öelda, et meil on lugejatega unikaalne kontakt ja   tagasiside, mille abil järgmiste numbrite teemakäsitlusi ja fookust veelgi täpsemaks seada, et pakkuda paeluvaid teemasid ning asjalikku lugemist.  
Ajakiri on olemas ka internetis 60pluss.postimees.ee. Online’is saab lugeda uudiseid ja ka emotsioone pakkuvaid lisalugusid, mõned sündmused ja inimesed on üles võetud ka videotele, mis ajakirja kaante vahele ei satu.
Ajakiri 60+ on parim võimalus kõnetada Eestis vanuserühma 50+, seda enam, et tegemist on turusegmendiga, mille potentsiaali ei tasu alahinnata ega kasutamata jätta. Nagu öeldud, on seenioritel suur osatähtsus koguturust, ja turundajad, kes mõistavad teistest kiiremini sihtrühma vajadusi ning soove ning oskavad sellest lähtuvalt oma teenuste ja toodete pakkumisi teha, võivad sellest saada olulise konkurentsieelise. 

Reklaamide hinnakiri

Levi: Pärnu Postimehe, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimehe vahel
Formaat: A3, täisvärviline
Maht: 32–40 lk

Hindadele lisandub käibemaks

ESIKAAS – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
275×244(+5)
5 000 €

LK 2,3 ja tagakaas – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
275×350(+5)
249×314
2 940 €

Muu tekstilehekülg – Laius x kõrgus, mm

A4
185×234
1 871 €
1/2 lk
138×350(+5)
275×166(+5)
122×314
249×155
1 693 €
1/3 lk
80×314
249×102
1 233 €
1/4 lk
275×86(+5)
74×350(+5)
58×314
122×155
249×75
875 €
1/8 lk
58×155
551 €
1/16 lk
58×75
347 €

Vaba paigutus, sh tagakaas – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
275×350(+5)
249×314
2 590 €
A4
185×234
1 559 €
1/2 lk
138×350(+5)
275×166(+5)
122×314
249×155
1 411 €
1/3 lk
80×314
249×102
1 027 €
1/4 lk
275×86(+5)
74×350(+5)
58×314
122×155
249×75
729 €
1/8 lk
58×155
460 €
1/16 lk
58×75
291 €

Ilmumisgraafik 2023

Ilmumise kuupäevMaht
14.jaanuar32 lk
11.veebruar32 lk
11.märts40 lk
8.aprill40 lk
13.mai40 lk
10.juuni40 lk
8.juuli32 lk
12.august32 lk
9.september40 lk
14.oktoober40 lk
11.november40 lk
9.detsember40 lk

Saada teade

Tellimistingimused

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest AS Postimees Grupile taasesitamist võimaldavas vormis 14 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 14 tööpäeva enne reklaami avaldamist, on AS Postimees Grupil õigus tellijalt saada tasu 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub reklaamifailid saatma vastavalt ilmumisgraafikus määratud kuupäeval ning erilahenduste / eriprojektide puhul lepitakse tähtajad kokku reklaamikonsultandiga.
 5. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 6. Tellija on kohustatud kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusele, ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama AS Postimees Grupile.
 7. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise heale tavale, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad AS Postimees Grupi väljaannete kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav.
 8. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad AS Postimees Grupi ärihuve.
 9. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks.
 10. Reklaami eest saab tasuda sularahas, kaardimaksena või arvega. Eraisikutel ja FIEdel tasumine ainult sularahas või kaardimaksena. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Arve õigeaegselt tasumata jätmise korral on AS Postimees Grupil õigus nõuda viivist 0,1% summast päevas. Reklaamipinna eest tasudes tuleb lähtuda ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast.
 11. Kommertstekstiks nimetatakse AS Postimees Grupi väljaannetes tasuliselt avaldatav informatsioon, mis on ümbritsetud 1 pt paksuse raamiga ning millel on vähemalt 7 pt kirjas tekst “Reklaamtekst, reklaamlugu, kommertstekst”. Kommertsteksti kujundades ei tohi kasutada AS Postimees Grupi väljaannetes tarvitusel olevaid või nendega sarnaseid trükikirju, veerulaiusi, veergude hulka ja pisielemente.

Tehnilised tingimused

Nõudmised valmisreklaami failidele

 1. F/x-1a:2003 separeetimata kujul (composite).
 2. Igas saadetud failis peab sisalduma ainult  üks lehekülg.
 3. PDF-failides ei tohi olla mis tahes trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrükimärke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks). Dokument peab olema täpselt reklaamimõõdus, st lehekülg reklaami all peab olema sama suur kui reklaamimõõt.
 4. Reklaamid, millele on nõutud lõikevaru e bleed, peavad sisaldama kõigil külgedel lõikevaru 5 mm. Näiteks reklaam, millel on nõutud mõõt 220×290 mm + bleed peab olema täpselt 230×300 mm ja ei tohi sisaldada lõikemärke ning trükitehnilisi markeeringuid.
 5. Failides sisalduvate piltide resolutsioon (tihedus) peab olema ajalehepaberil 170 dpi, kriitpaberil 220 dpi.
 6. Kõik valmiskujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK-kujul (mitte RGB, Lab või Pantone). Samuti peavad kõik kasutatud spot-värvid olema konverteeritud CMYK-formaati.
 7. Kujundamisel tuleb vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist. Värvilistes tekstides ja objektides kasutatavate protsessvärvide protsentuaalne summa ei tohi ületada ajalehepaberil 240% ja kriitpaberil 300%. Pildimaterjali värvilahutuse tegemiseks kasutada vastava paberi värviprofiili (ICC profile), mis on saadaval Kroonpressi koduleheküljel (www.kroonpress.eu/profiilid) elektroonilisel kujul.
 8. Ajalehepaberile – ISOnewspaper26v4
 9. Kriitpaberile – ISO coated v2 300
 10. Ajalehetrüki ISO standard lubab teatud piires möödatrükki. Kui on täidetud ajalehetrükiks vajalikud tehnilised tingimused, siis ei ole möödatrükk nähtav. See muutubki silmatorkavaks siis, kui on eksitud tehniliste tingimuste nõuetes.
 11. Vältida tuleb 8 punkti või väiksemat teksti suurust ja tähejoone paksust mitte vähem kui  0,3 mm,  valgete kirjade kasutamist (knockout) värvilistes objektides. Kursiivis või seriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.
 12. Saadetud faili nimi peab sisaldama viidet reklaamisisule ja/või kampaaniale, väljaannet kus ta ilmub ja kindlasti esimest ilmumiskuupäeva. Näiteks: Silberauto_Colt_PPM_1903.pdf, Pharma_jamsijuur_SAK_0206.pdf
Täiendavat infot saab trükikoja veebilehelt: www.kroonpress.eu/ajaleht

Reklaammaterjal

 1. Elektrooniliseks reklaammaterjaliks loetakse järgmistes programmides esitatud reklaammaterjale (NB! Logod, vapid, sümbolid ja muud graafilised kujunduselemendid peavad olema vektorgraafikas): Adobe Illustrator kuni versioonini CC (*.ai), (*.eps), (*.pdf)
 2. Tekstimaterjalid peavad olema esitatud tekstina ja võivad olla enimkasutatud tekstitöötlusprogrammide formaatides (Word, Excel, Wordpad, Notepad ja/või lihtsalt kopeeritav tekst e-kirjaga). Tekstmaterjalid ei tohi olla saadetud faksiga või e-kirja manuses pildina. Reklaamides kasutatavad pildid peavad olema vastavalt trükitavale suurusele piisava resolutsiooniga ja saadetud eraldi failidena CMYK- või RGB-värviruumis. Pildid ei tohi olla saadetud Wordi, Exceli, PowerPointi või mõne muu tekstitöötlusprogrammi failidega, sobivad formaadid on TIFF ja JPEG.

Failide üleslaadimine

 1. Faili nimi peab sisaldama viidet reklaami sisule, tootele kus ta ilmub ja ilmumiskuupäeva
 2. Failid tuleb laadida serverisse:
  • Server: ftp.postimees.ee
  • Kasutaja: pmreklaam
  • Parool: PM.r3klaam
 3. Otselink serverisse:  http://ftp.postimees.ee/

Postimehe trükireklaam

Telefon: (+372) 666 2445
reklaam@postimees.ee
Surmakuulutused
(372) 7390 397
kuulutus@postimees.ee

Maakonnalehed

Telefon: (+372) 515 7326
reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

Veebireklaam

Telefon: (+372) 666 2230
veebireklaam@postimeesgrupp.ee

Telereklaam

Telefon: (+372) 519 15412
reklaam@kanal2.ee

Raadioreklaam

Telefon: (+372) 630 7008
raadioreklaam@postimeesgrupp.ee

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri